Všeobecné podmienky online kurzov Reálnej sebaobrany Košice

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy OZ Bezpečný prístav (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a študentom.
 2. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):

  Bezpečný prístav o.z.
  Kaspická 3
  040 12 Košice
  Slovensko

  IČO: 50019171
  DIČ: 2120194021
 3. email: info@bezpecnypristav.sk
 4. mobil: 0908517931

  Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti sebaobrany, riešenia konfliktov, prevencie kriminality a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v týchto oblastiach (ďalej len „Vzdelávacie služby“).
 5. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

2. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz v oblasti sebaobrany, riešenia konfliktov, prevencie kriminality „Reálnej sebaobrany“ (ďalej len „štúdium“). Cieľom je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie konfliktom a sebaobranným situáciám, možnostiam ako sa im vyhnúť a ako im čeliť. Počas štúdia sa Študent oboznámi s teoretickými a v obmedzenej miere aj praktickými zručnosťami a scenármi, ktoré simulujú reálne situácie z praxe.

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
 2. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých modulov.
 3. Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 4. Študent sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Študentovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.
 5. Používateľ je povinný otestovať pred uhradením ceny Služby, či mu prehrávanie video tutoriálov funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým pripojením. K tomuto otestovaniu slúžia zadarmo prístupné úvodné ukážkové videá na stránke www.realnasebaobrana.sk/kurzy/. Úhradou ceny Služby užívateľ potvrdzuje, že sa mu ukážkové video prehráva bez problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotnú Službu.

4. Školné a platobné podmienky

 1. Výška poplatku za absolvovanie kurzu Reálnej sebaobrany Košice sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.realnasebaobrana.sk/kurzy/ k dátumu objednania kurzu.
 2. Platba za kurz je možná výhradne bankovým prevodom na číslo účtu OZ Bezpečný prístav SK121100 0000 0029 4901 5822.

5. Podmienky ukončenia štúdia

 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Dohodnutá doba štúdia je 3 mesiace. Táto doba začína plynúť dňom zaslania prístupových informácií Poskytovateľom Študentovi.
 2. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
  a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Študentom, 
  b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
  c) odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach.

Jednostranné ukončenie štúdia zo strany študenta

 1. Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.
 2. Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu Reálnej sebaobrany Košice.

Odstúpenie od štúdia

 1. Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach.
 2. V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Študentovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Študenta.

6. Reklamačný poriadok

 1. Online kurz 
  V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom, má právo zákazník do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.
 2. Prezenčný kurz 
  V prípade nespokojnosti zákazníka s prezenčným školením z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.
 3. Platba a nárok na kurz 
  Zaplatením sumy za kurz má študent právo na účasti na kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

7. Autorské práva

 1. Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.realnasebaobrana.sk, www.bezpecnypristav.sk a z YouTube účtov Reálna sebaobrana Košice a Bezpečný prístav (ďalej len „Portály“) iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z Portálov na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.realnasebaobrana.sk a Portáloch, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.realnasebaobrana.sk a ostatných Portáloch sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.realnasebaobrana.sk a ostatných Portálov predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
 2. Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
 3. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
 4. Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca bez nároku na vrátenie poplatku a môže mu byť odmietnutá účasť v akýchkoľvek ďalších kurzoch.

8. Ochrana osobných údajov

 1. Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.