Zrušenie rezervácie

Vaša rezervácia bola zrušená. Ak ste ju zrušili kratšie ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, bez udania vážneho objektívneho dôvodu (napr. zdravotné komplikácie) poplatok sa nevracia.

Your reservation was cancelled. If you cancelled your reservation 24 hours prior to your booked date with no serious grounds (medical issues) the fee will not be refurbished.